Ад Інстытута беларускай культуры да Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Эмануіл Ёфэ
прафесар кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка, доктар гістарычных навук, прафесар

Аналізуючы гісторыю развіцця беларускай навукі і культуры ў першай палове ХХ ст., пераважная большасць даследчыкаў акцэнтуе ўвагу на дзейнасці Інстытута беларускай культуры – вышэйшай шматгаліновай навукова-даследчай установы БССР. 22 гады назад беларускі гісторык У. М. Міхнюк вызначыў тэрмін яе дзеяння: 1922–1929 гг. З такім пунктам погляду цяжка згадзіцца, калі ўзгадаць, што 13 кастрычніка 1928 г. пастановай ЦВК і СНК БCCР Інбелкульт быў рэарганізаваны ў Беларускую акадэмію навук.

ЛІТАРАТУРА
1. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 3. – Мн., 1996. С. 490.
2. Інстытут беларускай культуры. – Мн., 1993. С. 2 (анатацыя).
3. Інстытyт беларускай культуры. 1922–1928: дакументы і матэрыялы / В. У. Скалабан, М. У. Токараў. – Мн., 2011. С. 11.
4. Шаўчук І., Карзенка Г. Інстытут беларускай культуры: арганізацыйнае станаўленне і развіццё // Наука и инновации. 2012. №2. С. 54.
5. Інстытут беларускай культуры // Савецкая Беларусь. 1921. 25 студзеня.
6. НА РБ. Ф. 42. Воп. 1. Спр. 107. Л. 82–84 адв.
7. Няміга Г. Інстытут беларускай культуры – Беларуская Акадэмія навук – Акадэмія навук Беларускай ССР. – Мюнхен, 1957. 162 с.
8. Пічэта У.І. Праект статута Інбелкульта // Асьвета. 1924. №2. С. 131.
9. Інстытут беларускай культуры. – Мн., 1993. C. 6–32.
10. ДАРФ. Ф. А?2307. Воп. 3. Спр. 153. Л. 89–89 адв.
11. Шаўчук І., Карзенка Г. Інстытут беларускай культуры: арганізацыйнае станаўленне і развіццё // Наука и инновации. 2012. №2. С. 54.
12. Інстытут беларускай культуры. – Мн., 1993. С. 9.
13. НА РБ. Ф.42. Воп. 1. Спр. 100. Л. 28.
14. Адраджэнне. Літаратурна-навуковы веснік Інстытута беларускае культуры. – Мн., 1922. Сш. 1. С. 283.
15. Наш край. 1928. №12. С. 6
16. Суднік М. Р. Беларускае мовазнаўства на сучасным этапе // Навука БССР за 50 год. – Мн., 1968. С. 95.
17. НА РБ. Ф. 42. Воп. 1. Спр. 535. Л. 16.
18. НА РБ. Ф. 7. Воп. 1. Спр. 47. Л. 82–87.
19. НА РБ. Ф. 7. Воп. 1. Спр. 47. Л. 1, 5–6.
20. Інстытут беларускай культуры. 1922–1928: дакументы і матэрыялы. С. 80.
21. НА РБ. Ф. 4. Воп. 1. Спр. 3077. Л. 8–9.
22. Збор законаў БССР. 1926. №29. Арт. 189.
23. НА РБ. Ф. 701. Воп. 1. Спр. 17. Л. 91–92. .
24. НА РБ. Ф. 4 п. Воп. 1. Спр. 2538. Л. 253–254.
25. НА РБ. Ф. 4 п. Воп. 1. Спр. 2538. Л. 265–267.
26. НА РБ. Ф. 15 п. Воп. 28. Спр. 22. Л. 218.
27. Восьмы Усебеларускі з’езд Саветаў рабочых, сялянскіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў (стэнаграфічная справаздача). – Менск, 1927. С. 266–267.
28. Архіў Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Ф. 3. Воп. 33. Спр. 174. Л. 2–5; НА РБ. Ф. 4 п. Воп. 1. Спр. 3034. Л. 332–335.
29. Расійскі дзяржаўны архіў сацыяльна-палітычнай гісторыі (РДАСПГ). Ф. 17. Воп. 3. Спр. 657. Л. 4.
30. Там же. Ф. 17. Воп. 3. Спр. 708. Л. 3.
31. НА РБ. Ф. 4 п. Воп. 1. Спр. 3754. Л. 1.
32. Збор законаў і загадаў рабоча-сялянскага ўрада Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. 1928. №32. Арт. 302.